Không Con, Ai Vét Đất Bồi Ấy Lên

Tác giả:

Rau dừa xanh ngọn dưới mương 
Bếp chiều nồi mắm tỏa hương ngạt ngào 
Con giờ lưu lạc phương nào 
Đêm đêm chiếc bóng mẹ rầu con ơi 
Rạch kia đã cạn hết rồi 
Không con, ai vét đất bồi ấy lên? 
Nhớ mùa nước lớn tràn hiên 
Một tay con đắp, con giềng bờ ao 
Miệng cười con nói không sao 
Cá không vượt nổi đăng cao như vầy 
Ao giờ lau sậy mọc đầy 
Ròng ròng đỏ ửng một bầy, con ơi! Thảo luận cho bài: "Không Con, Ai Vét Đất Bồi Ấy Lên"