Không đề 1

Tác giả:

Có trăm ngàn lý do nhủ rằng đừng quá bước
Nghĩ cho cùng…
Thôi, nghĩ ngợi làm chi
Lời hãy tránh gặp lời, mắt tránh tìm ánh mắt
Hãy giấu mọi vui buồn cho đến lúc ra đi…
Bình Thành ngày 7-7-1984
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2007)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.

Thảo luận cho bài: "Không đề 1"