Không Đề

Tác giả:

Tìm em chỗ chẳng mong cầu
Gặp em ở chỗ bắt đầu không em
Nửa lạ lẫm, nửa thân quen
Tưởng như luân lạc lại nên bến bờ
Em khờ khạo, em ngu ngơ
Mà em nguyên vẹn bất ngờ từ đây

Thảo luận cho bài: "Không Đề"