Không đề 3

Tác giả:

Nước kênh chảy dưới chân cầu
Cả ngàn năm lận có đâu trở về
Tháng ngày giây phút qua đi
Qua là hết chẳng còn gì nữa đâu!…

Một lần được ở bên nhau
Là duyên hội ngộ từ lâu kiếp nào…
Anh xin đất thấp trời cao
Cho nước đừng chảy mãi vào thời gian.
Cho em cứ đẹp rỡ ràng
Cho anh cứ được ngỡ ngàng ngắm em

Cho sao đứng lại trời đêm
Cho lời ở mãi trái tim suốt đời…
Định Yên, 10-7-1984

Thảo luận cho bài: "Không đề 3"