Không đề

Tác giả:

Đau thương vất vả qua đi
Mai sau ta nhớ những gì hôm nay
Trong muôn điều, có điều này
Tóc mẹ bạc chính những ngày đạn bom!
Mùa thu 1970

Thảo luận cho bài: "Không đề"