Không Đề

Tác giả:

Thơ mà biến được thành cơm áo
Ta cũng làm thơ để đợi chờ
Ta chờ một sáng bình minh tỏ
Bạn hữu ta về với nước non

Thảo luận cho bài: "Không Đề"