Không đề (I)

Tác giả:

Bạc đánh còn tiền thua cóc sợ
Đời chưa đáng chán chị em ơi!
Trân trọng cùng ai trong nữ giới
Sơn hà ai có ghé bên vai?
(Phụ nữ tân văn 1930)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Không đề (I)"