Không đề (II)

Tác giả:

Anh yêu em
Dầu có hay không có em
Em là nỗi vô biên
Cho tình anh bất tận.

Thảo luận cho bài: "Không đề (II)"