Không đề (II)

Tác giả:

Con trâu chưa dậy, mục còn chơi
Luống để cho ai những ngậm ngùi
Thằng mục đã về trâu đã dậy
Đời chưa đáng chán, chị em ơi!
(An Nam tạp chí 1930)

Bìa An Nam tạp chí có vẽ hình bản đồ An Nam. Khi báo bị đình bản, có bạn đọc gửi thư đến toà soạn ví hình vẽ như hình con trâu nằm mà chủ báo TĐ là mục đồng đã bỏ đi chơi.

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Không đề (II)"