Không học vần Tây

Tác giả:

Mợ bảo vần Tây chẳng khó gì!
Cho tiền đi học để chờ thì.
Thôi thôi lạy mợ “xanh căng” lạy.
Mả tổ tôi không táng bút chì!

Thảo luận cho bài: "Không học vần Tây"