Không Học Vần Tây

Tác giả:

Mợ bảo vần Tây chẳng khó gì ! (1)

Cho tiền đi học để chờ thì.
Thôi thôi lạy mợ “xanh căng” lạy. (2)
Mả tổ tôi không táng bút chì !

(1) Vần Tây : chữ quốc ngữ.
(2) Xanh căng : 50 (tiếng Pháp).

Thảo luận cho bài: "Không Học Vần Tây"