Không làm nhân chứng

Tác giả:

Lần cuối cùng Em hẹn gặp Anh,
Con đường quen thuộc bỗng vô danh.
Đá bưng tai mắt cây bưng mặt,
Ai giết đời ai biết lấy mình.
(11/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Không làm nhân chứng"