Không Ngủ

Tác giả:

Có trăng bóng lạnh vườn đào,

Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với trong tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thuyền trăng ai thả sang đoài,
đeÂm khuya mở nhẹ then cài cửa ra.
Trăng vào bóng nữa là ba,
Với em ở trái tim ta là nhiều …

Thảo luận cho bài: "Không Ngủ"