Không Qua

Tác giả:

Một ngày dài không nắng

không gian vướng mây buồn
đường đi quanh co lắm
như cuộc đời gian truân
mây bay trên đỉnh cao
hồn ta như ngã nhào
quyện vào mây bay bỗng
quyện vào không gian trong
ta trầm luân nhiều ải
vẫn không qua kiếp người
nhiều nợ vương trần ái
kiếp nào trả cho xong

ttlu 

Thảo luận cho bài: "Không Qua"