Không tên

Tác giả:

Đóa hồng em vất đi đâu

Cho tôi nhặt chút tình đầu ngày xưa.
Một thời tôi đón, tôi đưa
Giờ em ngồi khóc đêm mưa đợi chồng.

Thảo luận cho bài: "Không tên"