Không Tiếng

Tác giả:

Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đoi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy

Thảo luận cho bài: "Không Tiếng"