Khuất Nguyên

Tác giả:

Bóng cá dạ trăng buồn quẫy nước
Dằng dặc tình tăm chữ giải oan.

Thảo luận cho bài: "Khuất Nguyên"