Khúc hát Vị Thành

Tác giả:

Khúc hát Vị Thành

Vị thành mưa sáng mờ sương bụi
Lữ xá xanh màu sắc liễu xuân
Anh ơi hãy cạn ly này nhé
Qua khỏi Dương Quan ai cố nhân

Hữu Vinh dịch

Vị Thành Khúc

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

Thảo luận cho bài: "Khúc hát Vị Thành"