Khúc ngâm Đông Vũ

Tác giả:

Đăng bỉ chu nguyên,
Khoáng quan tứ phương.
Cao điểu bất phi,
Bạch vân mang mang.
Nhược hữu nhân hề lâm trung,
Nhĩ hà bão khô thụ nhi bi thương?
Tích tòng Bành Thành vi,
Thập vạn tự hổ khẩu.
Bạch quang khởi nhân mưu,
Xích đế nãi thiên thụ.
Úng Xỉ thả phong hầu,
Nhĩ đẳng diệc hề phụ?
Tráng tai Lưu dữ Toản,
Tề đại phi ngô ngẫu.
Đại tạo vô khí tài,
Lão chuyết tự suy hủ.
Quân khán Đồ dương tử,
Tước lộc cánh hà hữu?
Thuỳ phi vương thổ phục vương thần?
Nhất lạp ngang tàng hỗn thế trần.
Thả phóng hành ca giang ngoại xuân,
An năng đê đầu oải ốc,phủ ngưỡng tuỳ tha nhân.

 

Lời tự: “Hải sự toái lục: Đông Vũ ngâm nhạc phủ thi. Nhân hữu thiếu tráng tòng chinh phạt, niên lão bị khí, du ư Đông Vũ giả, bất cảm luận công đãn luyến quân nhĩ.” 海事碎錄:東武吟樂府詩。人有少壯從征伐,年老被棄,遊於東武者,不敢論攻但戀君耳。 (Sách “Hải sự toái lục” bài nhạc phủ “Đông Vũ ngâm” kể chuyện một người lúc trẻ theo vua đi đánh dẹp các nơi, về già bị bỏ rơi, mới đi ngao du đất Đông Vũ, không dám kể công, chỉ tỏ ý nhớ vua thôi.)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Khúc ngâm Đông Vũ"