Khúc ru bè bạn

Tác giả:


Tặng Lê Minh Quốc

Máy môi lựa khúc ru gì

Lá rơi lấp dấu mùa đi sẽ sàng

Gọi vào trống vắng mang mang

Vọng âm một nụ hoa vàng nhỏ nhoi

Bạn bè dạo khúc rong chơi

Đâu hay bạc một kiếp người – tháng năm

Duỗi chân đỡ mỏi thăng trầm

Câu thơ ngồi dỗ vết bầm trái tim

Lặng mà im – động mà im

Ngác ngơ bè bạn kiếm tìm phù du

Tuổi tên lá cuốn bay mù

Ha ha bạn khóc, hu hu bạn cười… 

 

Thảo luận cho bài: "Khúc ru bè bạn"