Khương Hà

Tác giả:

Lòng parabon
tâm định hướng sao chờ
Lấp lánh tin thương
nghìn trường bức xạ
Tình Khương Hà xa
mã ngôn từ lạ
Giải tần đôi bờ kênh số tương tư.

Thảo luận cho bài: "Khương Hà"