Khuya Qua Net

Tác giả:


Hai đứa giờ hai nơi

Thấy nhau mà không thấy

Thôi email.. Đành vậy

Nửa đêm vớt nụ cười

Anh ghi vào trang giấy 

Thành bài thơ nào hay

Và khuya ba chấm lững

Anh nhớ em rồi đây

Chợt nghe tiếng thở dài

NNA

8.02

 

Thảo luận cho bài: "Khuya Qua Net"