Khuya

Tác giả:

Đêm chữ kể chuyện tình kiếp trước
Trang già trăng thệ ước đơn soi

Thảo luận cho bài: "Khuya"