Khuyến đãi bằng hữu (Khuyên đối xử với bạn)

Tác giả:

Làm người dầu dã bạn cùng ai,
Chữ “tín” tua thìn chẳng chút sai.
Đừng có nồng chi rồi lại lạt,
Nếu mà thắm lắm ắt liền phai.
Chợ hàng, miễn nhớ tuồng chơi họp,
Rượu bạc, xin thôi sức ép nài.
Sắc ắt sơ hằng cần đấy,
Yêu nhau nghĩa ấy mới bền dai.

Thảo luận cho bài: "Khuyến đãi bằng hữu (Khuyên đối xử với bạn)"