Khuyến đãi tông tộc (Khuyên đối xử với họ hàng)

Tác giả:

Dòng dõi suy ra cũng một nhà,
Xem ai hơn nữa họ hàng ta?
Đỡ đần đành cậy vây cánh,
Gửi thác càng tin ruột rà.
Chẳng bỏ được nào, sao chẳng biết?
Nên gần cho lắm, há nên xa?
Cùng nhau bầu bí yêu thương lấy,
Chớ nỡ xem bằng khách tới qua.

Thảo luận cho bài: "Khuyến đãi tông tộc (Khuyên đối xử với họ hàng)"