Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh (Khuyên anh em chớ tranh nhau)

Tác giả:

Cùng đội sinh thành một cửa ra,
Anh em trời đã thực cho ta
Giúp nàn, chống rẻ cùng nương cậy,
Biết kính, hay yêu miễn thuận hoà.
Xui giục chớ tin lời vợ.
Yêu thương sá thấy lòng cha.
Chân tay gẫm lại ai hơn nữa,
Tranh cạnh làm chi, lỗi phép nhà?

Thảo luận cho bài: "Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh (Khuyên anh em chớ tranh nhau)"