Khuyên Người Đời

Tác giả:

Cho hay thiên hạ khéo xem gương

Hễ khó thời thôi mấy kẻ màng
Miệng nói đã đành mua chuyện ghét
Tay không chưa dễ ép người thương
Khéo khôn ai cũng tranh phần được
Trong sạch ta thời giữ mực thường
Ði lại chẳng qua thời với mệnh
Cũng đừng thắc mắc, chớ lo lường.

Thảo luận cho bài: "Khuyên Người Đời"