Khuyên Từ Hải hàng

Tác giả:

Phút chốc đem thân bỏ chiến trường,
Ba quân ngơ ngác ngọn cờ hàng.
Sá chi bèo bọt, tôi vì nước
Thẹn với non sông, thiếp phụ chàng!
Phận tủi nỉ non đàn bạc mệnh,
Duyên may run rủi lưới Tiền Đường.
Mười lăm năm ấy người trong mộng,
Há những là đây mới đoạn trường.
Nguồn: Thơ Nguyễn Khuyến, tr. 32, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Khuyên Từ Hải hàng"