Khuyên vợ cả

Tác giả:

Ta chẳng như ai lối nguyệt hoa
Trước là ngẫm nghĩ nỗi gần xa:
Lấy năm thì cũng dành ngôi chính,
Dấu bẩy càng thêm vững việc nhà.
Mọi việc cửa nhà là việc nó
Mấy con trai gái ấy con ta.
Thôi đừng nghĩ sự chi chi cả:
Chẳng chữ gì hơn chữ thuận hòa!
Nguồn: Thơ Nguyễn Khuyến, tr. 7, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Khuyên vợ cả"