Khuyết điểm

Tác giả:

Vườn chôm chôm
mùa khem thèm thòm trái cấm
Vui mồm lắp lẫn
nhiều kinh kệ không quen
Amen

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Khuyết điểm"