Kịch câm

Tác giả:

Gói nỗi buồn lại trong khăn tay
Kỷ niệm lăn tròn như dấu chấm
Em phụng phịu cong môi dỗi hờn
Vở kịch loang một màu tím sậm

(8-1994)

Thảo luận cho bài: "Kịch câm"