Kiểm nghiệm

Tác giả:

Vú sữa kiểm chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt
Phát nghiệm quên hoá chất phụ gia tình.

Thảo luận cho bài: "Kiểm nghiệm"