Kiến lại 見吏 • Thấy nha lại tới

Tác giả:

Nhất quan quy khứ lục niên dư,
Bệnh ngoạ do nhiên uý giản thư.
Khấu hộ khước văn lai hữu lại,
Mê đồ thường khủng xuất vô cư (xa).
Bách niên quật chỉ kim du bán,
Thập sự nhân tâm cửu bất như.
Dịch dịch hồ lao danh lợi mộng,
Hà phương trường dữ tuý hương cư.

Bản dịch của Lê Phụng

Cáo quan đã sáu năm rồi
Ốm đau vẫn sợ lệnh đòi chầu vua
Chợt đâu thấy có sai nha
Lại mừng vì dã lầm nhà qua đây
Đời người quá nửa xuân này
Mười điều cả chín đều sai ý mình
Gớm cho giấc mộng công danh
Làng say yên sống sao đành ra đi.

Thảo luận cho bài: "Kiến lại 見吏 • Thấy nha lại tới"