Kiếp con quay

Tác giả:

Giời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay
Lì mít giang sơn khi tróng mặt
Đùng lăn thiên địa lúc rời tay
Lăng băng trần thế, đi đi, đứng
Nghiêng ngả quan hà, tỉnh tỉnh, say
Thân tớ ví to bằng quả đất
Cũng cho thiên địa có đêm ngày
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Kiếp con quay"