Kiếp Lấy Chồng Chung

Tác giả:

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,(1)
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.(2)
Thân này ví biết dường này nhỉ(3)
Thà trước thôi đành ở vậy xong.

(1)-(2) Vận dụng các thành ngữ ” Cố đấm ăn xôi” , ” Làm mướn không công” .
(3) Dường này: nông nổi cụ thể ra đến thế này.

Thảo luận cho bài: "Kiếp Lấy Chồng Chung"