Kiều

Tác giả:

Từ Hải chữ tượng tình hận đứng
Gió hiu hiu
lòng Kim Trọng bói kiều.

Thảo luận cho bài: "Kiều"