Kiều Bán Mình

Tác giả:


Thằng bán tơ kia giở giói ra,
Làm cho bận đến cụ Viên già
Muốn êm phải kiện ba trăm lạng
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa
Nổi tiếng mượn màu son phấn mụ
Đem thân chuộc lấy tội tình cha
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ ?
Đời trước làm quan cũng thế a ?

 

Thảo luận cho bài: "Kiều Bán Mình"