Kiều Phong

Tác giả:

Oai hùng thiên hạ chúa Cái Bang

Nghiệt chủng giang hồ mạ Khiết Đan
Thù nhà nghĩa cả đền Tống Quốc
Nợ nước quân ân trả Liêu Bang
Ba sinh nuối tiếc tình chưa vẹn
Chín suối chôn vùi Nhạn Môn Quan
Nhân tình thế sự đà chua chát
Tạo hoá cao xanh nỡ bẽ bàng

2/5/2002

Thảo luận cho bài: "Kiều Phong"