Kim Giờ Kim Giây

Tác giả:

Kim giờ làm khổ kim giây 
em đi một bước em quay trăm vòng 
muốn làm kim phút cho xong 
e khi giáp mặt chuông lòng lại kêu. 


Thảo luận cho bài: "Kim Giờ Kim Giây"