Kim Vân Kiều – Hán Dịch 1

Tác giả:

HỒI THỨ NHẤT
Mộng đào mà sinh, bạc mệnh triệu trưng hoa nửa úa
Tiếng đàn như oán, đoạn tràng phổ lựa khúc tân thanh

Mộng đào nhi sinh, bán tạ tảo trưng bạc mệnh triệu
Minh cầm tự oán, nhất thiên tân phổ đoạn tràng thanh

夢花而生﹐半謝早徵薄命兆
嗚琴似怨﹐一篇新譜斷腸聲

1.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Nghịch lữ nhân sinh bách tuế trung
Mệnh tài lưỡng tự xảo tương xung
Nhất kinh thương hải tang điền biến
Mục kích tâm thương kỷ vãng tung

逆旅人生百歲中
命才兩字巧相沖
一經滄海桑田變
目擊心傷紀往蹤

2.
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh

Mạc quái tư phong bỉ sắc san
Thương thiên thiên quán đố hồng nhan
Tế phiên hương cảo đăng tiền duyệt
Hận sử phong tình cổ lục gian

莫怪斯豐彼嗇慳
蒼天偏慣妒紅顏
細翻香稿燈前閱
恨史風情古錄間

 

3.
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
Có nhà Viên Ngoại họ Vương
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

Cứ thuyết Minh triều Gia Tĩnh trung
Tứ phương thanh thái lưỡng kinh long
Vương ông Viên ngoại quyên thanh vọng
Gia đạo tầm thường dã bất phong

4.
Một trai con thứ rốt lòng
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia
Đầu lòng hai ả Tố Nga
Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân

Lão bạng sinh châu hiệp mộng hùng
Vương Quan mệnh tự kế nho phong
Tố Nga thủ đản song kiều nữ
Kiều tỷ Vân cô tú các trung

 

5.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Tố mai cốt cách thanh ư hạc
Ngạo tuyết tinh thần đạm nhược tiên
Các hữu phong tư xứng tuyệt đại
Thập phân xuân sắc bội tiêu hồn

6.
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

Thuý Vân trang trọng biệt hàm tư
Nguyệt kiểm nga mi mãn thả thư
Ngữ thổ châu cơ hoa giải tiếu
Phát quang vân tốn tuyết thâu cơ

7.
Kiều càng sắc xảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh

Linh lợi ôn nhu thị Thuý Kiều
Tài hoa phong vận cánh cao tiêu
Xuân sơn mụ mỵ thu ba chuyển
Liễu tiễn nga mi hoa đố kiều

8.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai
Thông minh vốn sẵn tính trời
Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm

Khuynh quốc khuynh thành biệt hữu hương
Tài kham bệ mỹ sắc vô song
Thông minh tú lệ thiên sinh chất
Thi hoạ cầm âm cánh thiện trường

9.
Cung Thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương
Khúc nhà tay lựa nên xoang
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân

Vũ Giác Cung Thương nẫm ngũ âm
Nghệ cao độc thiện thị hồ cầm
Tâm thanh chỉ lộng tân xoang phổ
Bạc mệnh thiên thành não khách thâm

10.
Phong lưu rất mực hồng quần
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che
Tường đông ong bướm đi về mặc ai

Hồng quần đội lý đặc phong lưu
Nhẫm nhiễm cập kê dĩ giới thu
Tú các khinh vi thâm thoả tịch
Đông tường phong diệp mạn truy cầu

Thảo luận cho bài: "Kim Vân Kiều – Hán Dịch 1"