Kính 鏡 • Gương

Tác giả:

Thế gian my mục tổng phi chân,
Nhất trụ kim đồng bách vạn thân.
Tá vấn trần ai thuỳ tự ngã,
Khán lai duy hữu kính trung nhân.

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Trên đời mắt thật khó mà tường,
Trăm vạn thân soi một giá vàng.
Ướm hỏi trong trần ai giống tớ?
Trông chừng chỉ có bóng trong gương.

Thảo luận cho bài: "Kính 鏡 • Gương"