Kinh đề sơ phát • Vừa ra khỏi kinh thành

Tác giả:

Trù trướng kim triêu ngã độc hành
Tân vân nhất mạt viên sơn thanh
Thu đa thử khí hoà tiên thực
Vũ thấp sa điền vị khả canh
Dã đỗ bất tri hà xứ thực
Hàn cầm do học khứ niên thanh
Tà duơng hồi thủ vân yên ngoại
Đa thiểu tương tri tại Lạc thành

Bản dịch của Lê Phụng

Đường dài ngại bước xa xôi
Xanh lam đầu núi cuối trời mây giăng
Nắng thu đồng lúa sớm vàng
Mưa chưa đủ nước đồng hoang khó cày
Chưa vào mùa đỗ mùa khoai
Chim về trốn lạnh lạc loài xôn xao
Sậy lau mây khói dạt dào
Kinh thành bạn cũ còn bao nhiêu người

Thảo luận cho bài: "Kinh đề sơ phát • Vừa ra khỏi kinh thành"