Kính hoạ thơ vua

Tác giả:

Đình vũ thai cầm vân yểm quan,
Lộ hoa yến bãi giác thanh khoan.
Bích đào hoa hạ hồn vô sự,
Thời thiến đông phong tảo thạch đàn.

Dịch nghĩa

Hạc múa ở sân, mây che ngoài cửa,
Nuốt hoa sương rồi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.
Dưới hoa bích đào lòng thanh thản,
Thỉnh thoảng mượn ngọn gió đông quét trên đàn đá.

 

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

Thảo luận cho bài: "Kính hoạ thơ vua"