Kinh nghiệm

Tác giả:

Kinh nghiệm đầu mùa tim sẹo mãi
Thất tình ba bảy thất tình hơn

Thảo luận cho bài: "Kinh nghiệm"