Ký Châu giang Bùi Ân Niên 寄珠江裴恩年 • Gửi ông Bùi Ân Niên ở Châu Cầu

Tác giả:

Mãn mục đa tân thức,
Thương tâm cố cựu hy.
Nhân cùng thiên vị định,
Đạo táng ngã an quy.
Tứ hải khai phong hội,
Thiên sơn lão quyết vi.
Châu giang tương ức xứ,
Hoa lạc điếu ngư ky.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Khắp nơi nô nức “canh tân”,
Nghĩ người cố cựu vắng dần mà đau.
Người cùng, còn số trời sao?
Đạo xưa đã mất, biết đâu lối về?
Trào lưu mới rộn bốn bề,
Nghìn non rau quyết, rau vi để già.
Sông Châu ta lại nhớ ta,
Chỗ ngồi câu đó đã hoa rụng đầy

Thảo luận cho bài: "Ký Châu giang Bùi Ân Niên 寄珠江裴恩年 • Gửi ông Bùi Ân Niên ở Châu Cầu"