Ký Sơn Nam Thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 1

Tác giả:

Vác cắm đàn tao một ngọn cờ,
Ấy người thân đấy phải hay chưa.
Lắc đầy phong nguyệt lưng hồ rượu,
Dắt lỏng giang hồ nửa túi thơ
.
Đình Nguyệt góp người chung đỉnh lại,
Trời Hoan mở mặt nước non xưa.
Bấy nay tài tử bao nhiêu tá,
Thèo đảnh khen ai kẻ đặt cho.
寄山南上鎮協鎮陳侯 – Gửi ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Nam Sơn Thượng.

Trần Hầu chưa rõ là ai. Trấn Sơn Nam Thượng gồm đất của hai tỉnh Hà Nội và Hưng Yên sau này. Trị sở đặt ở Châu Cầu (Phủ Lý).

Thảo luận cho bài: "Ký Sơn Nam Thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 1"