Lá nguỵ trang

Tác giả:

Hành quân giữa buổi giêng hai…
Thương ta lá đã phủ dài đường quang
Thay bao lần lá ngụy trang
Con đường ra trận lá vàng lại tươi…
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Lá nguỵ trang"