Lạ nhà

Tác giả:

Bạn sợ lạ nhà không ngủ được
Quá khuya, còn đến đắp chăn thêm
Từ buổi nhà đi kháng chiến
Nhà nào nhà ngủ lại không quen
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Lạ nhà"