Lá Nhớ

Tác giả:

Thấy gần, thấy chẳng thấy gì

Nhắm con mắt mở từ khi yêu người
Thấy xa cuối biển đáy trời
Mở con mắt nhắm từ hồi xa nhau

Trông vời nào thấy gì đâu
Tiếng rơi tiếng rụng mưa sầu nắng phai
Môi hôn đã ở cõi ngoài
Rừng buồn lá nhớ thở dài vào quên

Thảo luận cho bài: "Lá Nhớ"