Lá Vàng

Tác giả:

Chiều nay đi nhặt lá vàng

Cất vào túi áo mai mang tặng người
Sợ mai gió cuốn đi thôi
Mùa đông sẽ đến mình tôi ngậm ngùi

SC
10/11/01

Thảo luận cho bài: "Lá Vàng"